NOTICIES

#
PUBLICAT A 2019-05-27

Segueixen els canvis en els arrendaments d'habitatges.

PER: Alícia Mirabent

La Generalitat ha aprovat el Decret Llei 9/2019 de mesures urgents per contenir la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge. Aquesta llei complementa l’últim Real Decret Llei 7/2019 aprovat per  el Govern de Madrid.

Cal indicar que malgrat la seva ja publicació, de moment no és d’aplicació immediata i que caldrà, entre altres factors, que el municipi estigui dins dels inclosos en les àrees de mercat d’habitatge tens, Terrassa està dins d’aquestes àrees i per tant es podrà sol·licitar per part de l’Ajuntament la seva inclusió i distingir entre districtes o barris. Fins que no es prengui possessió els equips de govern que sorgeixin de les properes eleccions municipals no es podrà determinar.

Un altre topall que ha de superar el Decret Llei 9/2019 és que ha de ser convalidat pel Parlament de Catalunya, i en aquest punt pot ser que algun grup parlamentari opti per demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.

També cal considerar que no es porti a terme una impugnació del Decret davant el Tribunal Constitucional i aquest suspengui la seva aplicació.

Els trets més importants que presenta aquest decret són que els habitatges que estiguin en aquesta àrea de tensió se’ls determinarà una renda màxima en l’arrendament que es calcularà en base a l’índex de referència dels preus de lloguer, resultat de les dades dels anys 2016-2017-2018 amb les dades de l’INCASOL. http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/  Sobre aquesta xifra s’hi podran aplicar les despeses de comunitat i ibi, així sumar els següents percentatges a la renda;

Índex de referència +10%; import inicial màxim d’aplicació ordinària als nous contractes.

Índex de referència +20%; import per a habitatges nous o de gran rehabilitació. Tot i que durant els tres primers anys de contracte no cal estar subjectes a aquesta norma.

Es pot sumar a aquests índex un 5% més per característiques singulars que no s’han tingut en compte a l’hora de calcular l’índex (piscina, consergeria, jardí...).

És  obligació que en tots els contractes de les àrees declarades com a tenses, hi consti l'índex de referència que les parts considerin aplicable, i que el full obtingut en el càlcul de l'índex de referència, amb les característiques anàlogues a l'habitatge que formi part del contracte d'arrendament s'adjunti al contracte de lloguer. També s’haurà d’informar en totes les ofertes d’arrendament de l’índex de referència.

En contractes preexistents amb una renda superior al preu de referència, independentment que sigui renovació de contracte entre les mateixes parts, o es tracti d'un contracte amb uns nous arrendataris, es podrà fixar com a renda màxima inicial del nou contracte la mateixa del contracte anterior.

Els pactes d’augment del preu d’actualització de les rendes pactats en contracte (com l’IPC) queden limitats a l’esmentat índex.

El cobrament per l'arrendador de rendes que ultrapassin els límits establerts, dona dret a l'arrendatari a obtenir el reemborsament de les quantitats percebudes en excés, més la meritació de l'interès legal.

#
PUBLICAT A 2019-03-06

Nova reforma de la llei d'arrendaments, serà la darrera del 2019?

PER: Alícia Mirabent

Nova reforma de la llei d'arrendaments, serà la darrera del 2019? 

 

El dia 6 de març de 2019 entra en vigor un nou Reial Decret-Llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. Us resumim els trets més importants; 

 

·         No té efectes retroactius, només resulta d'aplicació per a contractes signats a partir del dia 6 de març de 2019. 

·         Exempció del pagament de l'impost de transmissions patrimonials als arrendaments d'habitatge per ús estable, malgrat tot s'haurà de continuar declarant. No queden exempts per l'arrendador en cas de necessitat d'aval. 

·         El termini del contracte s'amplia de 3 a 5 anys en el cas de que l'arrendador sigui persona física i de 3 a 7 anys en cas de que l'arrendador sigui persona jurídica. 

·         S'amplia d'1 a 3 anys el termini de pròrroga obligatòria. Perquè no procedeixi l'arrendador ho haurà de notificar almenys en quatre mesos d'antelació i l'arrendatari en dos mesos d'antelació. 

·         Per tal de que el propietari, sempre persona física, pugui recuperar l'immoble per necessitat, haurà de fer-ho constar en el contracte de forma explícita. 

·         Les despeses de gestió immobiliària aniran a càrrec de l'arrendador si és persona jurídica. 

·         La fiança en els contractes no podrà excedir de 2 mensualitats de la renda, ja sigui en dipòsit o aval bancari. 

·         Hi haurà llibertat de pacte en arrendaments d'habitatge de més de 300m2 o renda inicial superior a 5,5 vegades el salari mínim interprofessional. 

·         La pujada de la renda anual estarà sempre lligada a l'IPC durant el temps que duri el contracte. 

·         Es defineix l'índex estatal de referència del lloguer d'habitatges que servirà a nivell informatiu a les comunitats autònomes per tal de que defineixin els seus propis índex. S'haurà d'establir en 8 mesos i ho publicarà el Ministeri de Foment. 

·         S'habilita als ajuntaments per tal de que puguin bonificar fins el 95% de l'IBI a habitatges subjectes a preu limitat. També es se'ls autoritza a gravar fins a un 50% de la quota de l'IBI per immobles d'ús residencial que es trobin desocupats en caràcter permanent. 

·         S'elimina la possibilitat d'inscripció registral del contracte. 

·         Un cop el jutge ordena el desnonament al llogater, els serveis socials el poden interrompre si hi ha situació de vulnerabilitat. El desnonament s'aturarà per un termini d'un mes si el propietari és particular i de tres mesos si és persona jurídica. 

 

Recordem que igual que el fallit Reial Decret-llei 21/2018, aquest necessita també la convalidació del Congrés dels Diputats en el termini d'un mes. 

 

Tot i aquesta reforma, pot ser que no sigui la última de l'any 2019, ja que la Generalitat, de la mà de la conselleria de justícia ha manifestat la intenció de cara a fi d'any de publicar la reforma del llibre sisè del Codi Civil Català per encabir-hi els arrendaments urbans, limitant les pujades del preu dels lloguers i allargant la seva duració. 

#
PUBLICAT A 2019-01-03

Presentació model 347 per a les comunitats de propietaris

PER: Alícia Mirabent

Segons RD 828/2013 les operacions realitzades per les comunitats de propietaris amb industrials o serveis que superin els 3.005,06 € hauran de ser declarades en l'exercici següent presentant el model 347. 

 

Des de Fabra finques hem portat a terme durant tot l'any passat la compilació i preparació de les factures i resums de les comunitats que administrem, per tal de que aquest mes de febrer es presenti a l'Agència Tributària el model degudament complimentat. La vostra comunitat haurà de presentar el model 347 de les operacions amb industrials que superin el import anteriorment esmentat (lampistes, empreses de neteja, paletes, ascensor, plaques solars...).

 

Tal i com marca el Reial Decret queden excloses les següents operacions;

·         Les relatives a subministrament d'energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus destinades a ús i consum comunitari.

·         Les de subministrament d'aigua amb destí d'ús i consum comunitari.

·         Les derivades d'assegurances que tinguin per objecte l'assegurament de bens i drets relacionats amb zones i elements comuns.

 

Així, us recordem que constitueix infracció tributària, segons marca la Llei General Tributària, no presentar en termini autoliquidacions o declaracions i que estan previstes sancions per aquests supòsits.

 

Us aconsellem a tal efecte verifiqueu que la persona encomanada en aquesta tasca a la comunitat presentarà el model en els terminis i detall correctes.

 

Enllaços d'interès;

 

Reial Decret 828/2013 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11216

Llei General Tributària  http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.html

Informació a la nostra pàgina web http://www.fabrafinques.com/noticies.php?pIdNoticia=41

 

En cas de voler ampliar aquesta informació contacteu amb nosaltres al correu info@fabrafinques.com

#
PUBLICAT A 2018-05-14

No alimentis al monstre

PER: Alícia Mirabent

Les canonades, tan com les de sanejament municipals com les de les comunitats fa temps que pateixen un greu problema; els embussaments.

Els danys poden doncs produir-se en diferents punts de la xarxa de sanejament; si embussen les arquetes de les cases unifamiliars o blocs de pisos, les aigües residuals inunden garatges i pisos o locals situats a la planta baixa. Ja a la xarxa pública, obturen pous de registre, col·lectors i sistemes de bombeig i depuració. A banda d’avaries en la infraestructura, poden produir-se abocaments d’aigües fecals en rius o sobreeixidors.

Coses que no s’han de llençar pel bany;

Tovalloletes humides i productes de cura personal i bolquers. Els embussaments en gran mesura vénen causats per llançar a l’inodor, les mal anomenades tovalloletes humides “biodegradables”. Per que de “biodegradables” no en tenen res. I és que aquestes tovalloletes estan compostes de cel·lulosa, polièster i termoplàstics (els primers degradables en aigua, el tercer no). Així, mentre una gran part d’aquestes deixalles no són descompostes i sovint apareixen en platges o en el mar, les que ho fan desprenen microplàstics que entren en la cadena tròfica al ser empassats pel zooplàncton, alhora aliment dels peixos. A l’extrem de la cadena tornem a sorgir els humans.

Aquests taps immensos d’embussament poden ser gegants i monstruosos i ocasionar greus problemes. Sí, no només passa a la teva comunitat, també passa per exemple a Sant Sebastian on una bola de la mida de sis cotxes va col·lapsar un col·lector d’aigües residuals, o a la depuradora del Besòs, la més gran de l’estat on es van registrar 1.600 tones de tovalloletes els primers nous mesos de 2017. O en el Regne Unit on al mateix Londres es va trobar una bola de 130 tones, tan llarga com dos camps de futbol. A Estats Units, l’estat de Minnesota ha denunciat a Procter and Gamble per publicitat enganyosa i Washington DC ha establert per decret què significa “elements d’un sol ús que es degraden immediatament”.

Residus alimentaris i cuina. Els aliments no s’han de llençar a les clavegueres, el seu abocament pot comportar la reproducció de rates i altres plagues i poden bloquejar també les clavegueres. S’han de llençar al contenidors de brossa orgànica.

Greixos i olis. Si s’aboquen a les clavegueres poden endurir les canalitzacions i formar taps, a banda recorda que contamina greument el medi ambient. Recorda usar els punts específics de recollida o deixalleries que ho convertiran en biodièsel o novament en oli o plàstics.

Medicaments, productes químics i derivats del petroli. Aquests residus requereixen una recollida selectiva específica, per tant no s'han de llençar mai pel desaigua, cubell de les escombraries i ni barrejar amb altres envasos ni deixalles. Els medicaments s’han de portar a la farmàcia per el seu tractament. Els dissolvents, tints, coles o olis de motor o gasolina també s’han de portar a la deixalleria, ja que el seu abocament pot desencadenar una reacció química no desitjada i produir gasos perillosos.

Femtes d’animals. S’han de llençar al contenidor orgànic o en cas de tenir jardí en podeu fer compostatge.

La propera vegada que tiris de la cadena pensa que la solució és a les teves mans, els resultats són clars; cura ambiental i estalvi econòmic.

#
PUBLICAT A 2018-04-09

Serveis jurídics . Tot el que necessites

PER: Lluís Lòpez

Posem a la vostra disposició els serveis del nostre departament jurídic

 

1.- Constitució de comunitats de propietaris. Tràmit i gestió d’obra nova i divisió en propietat horitzontal. Elaboració d’estatuts i normativa de règim intern. Contractació de serveis i posada en marxa de tots els manteniments.

2.- Assessorament i gestió en material de dret fiscal immobiliari. Liquidació i presentació d’impostos i taxes derivats d’operacions immobiliàries. Revisió d’expedients administratius.

3.- Desnonaments d'habitatges, locals, oficines i naus industrials. Interposem procediments de desnonaments en casos de finalització del contracte d’arrendament, impagament de rendes, o qualsevol altre causa d’incompliment prevista legalment.

4.- Reclamació judicial de morositat per quotes comunitàries o per deutes comunitaris contra tercers.

5.- Procediments envers normativa comunitària. Interposició de litigis en matèria de propietat horitzontal entre comunitats, subcomunitats o tercers. Impugnacions d'acords de Juntes de Propietaris.

6.- Assessorament i interposició de litigis en matèria de vicis ocults, defectes constructius i reclamacions contra organismes públics per responsabilitat extra contractual.

7.- Tràmit de successions. Assessorament patrimonial i gestió de l’acceptació i divisió d’herència, liquidació d’impostos i inscripció de nova propietat o drets reals a Registre.

8.- Estudi i assessorament en matèria de despeses hipotecàries i clàusula sòl. Tràmit de la reclamació judicial de nul·litat de clàusules abusives i de les despeses derivades del préstec hipotecari.

#
PUBLICAT A 2018-01-22

La inspecció tècnica d'edificis

PER: Alícia Mirabent

ITE THE TECHNICAL INSPECTION OF BUILDINGS

 

If until now we were all very clear that our vehicle must undergo a periodic review, we must make sure that this inspection requirement has been extended to our homes. The Government of Catalonia, through the Housing Agency of Catalonia (AHC), has launched an information and awareness campaign aimed at the owners of the 68,000 buildings that are over 45 years old and that have already been months They are required to present the Technical Inspection of the building (ITE), and have not yet done so. The age of the building is determined according to the year of construction that consists of the land registry. You can check it on the web https://www.sedecatastro.gob.es/

 

If you have received the letter it is that the deadline for doing the ITE has already ended. The letter warns of possible sanctions but in no case are sanctioning procedures, so far only are notifications. In the event that the community of owners or the sole owner of the building decide not to pass it can be sanctions and in practice they are exempt from being able to receive public rehabilitation aids and may have problems transmitting the houses since it is necessary the Notary will warn them in this regard.

 

Així la ITE consisteix en una inspecció visual de l’edifici realitzada per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults. La inspecció es centra en revisió de coberta, façana, instal·lacions comuns, estructura i accessibilitat. Les persones residents a la finca han de facilitar l’accés als habitatges i altres entitats per tal de possibilitar la inspecció de l’edifici.

 

Thus a technician (who can be an architect, technical architect, installer, building engineer or graduate in building science and technology) draws up a report, the result of which may be of a fit, with different validity depending on the deficiencies detected, or not fit in case of serious or very serious deficiencies and that the community has not taken duly executed precautionary measures. This report must be submitted to the Housing Agency of Catalonia.

#
PUBLICAT A 2017-11-06

Recollim taps i col·laborem amb Prodis i Fupar

PER: Alícia Mirabent

A les nostres oficines del carrer Pare Llaurador tenim un contenidor per recollir taps de plàstic. A part de reciclar i donar una segona vida útil a aquest plàstic, ajudem a PRODIS, entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre destinada a l’assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. #JuntsSomCapaços

 

Quins són els taps solidaris?

·         Taps d’ampolles d’aigua, refrescs, oli,..

·         Taps de plàstic de brics

·         Tapes d’envasos de mantega, pintura, caixes de tovalloletes

·         Pistoles de plàstic de productes de neteja

·         Taps d’envasos de xampú, sabó, mascaretes,..

·         Taps d’envasos de lentilles

·         Caixes de seda dental

 

 Si ens portes un grapat de taps t'obsequiarem amb un val per una planta de FUPAR